Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία) - Τούφας Κωνσταντίνος

Ο τραυλισμός, διαταράσσει τη ροή της ομιλίας με την εμφάνιση επαναλήψεων συλλαβών και λέξεων, με παρατεταμένη παραγωγή ήχων ή  με « μπλοκαρίσματα » του αέρα ή της φώνησης.

  • Οι σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών που τραυλίζουν μπορούν αποφευχθούν αν εφαρμοστεί κάποιο πρόγραμμα παρέμβασης στην προσχολική ηλικία.
  • Η σημασία της εμπλοκής των γονέων στην αντιμετώπιση του τραυλισμού κατά την προσχολική  ηλικία έχει αναδειχθεί σε σχετικές έρευνες.
  • Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά των γονέων και ο τρόποι αλληλεπίδρασης με το παιδί που τραυλίζει μπορεί να επιφέρει βελτίωση ή και να εξαλείψει  τη δυσκολία.