Κλίμακα Αξιολόγησης Εργαζόμενης Μνήμης - Τούφας Κωνσταντίνος

Η Κλίμακα Αξιολόγησης Εργαζόμενης Μνήμης (ΚΑΕΜ)-Working Memory Rating Scale (WMRS) (Alloway, Gathercole & Kirkwood, 2008) είναι μία κλίμακα που αποτελείται από 20 σύντομες ερωτήσεις που περιγράφουν τις συμπεριφορές που διαφοροποιούν τα παιδιά με μέτρια και χαμηλή εργαζόμενη μνήμη από εκείνα που έχουν τυπικές επιδόσεις.

Η Κλίμακα Αξιολόγησης της Εργαζόμενης Μνήμης είναι μια κλίμακα εκτίμησης συμπεριφορών, η οποία έχει κατασκευαστεί ειδικά για να διευκολύνει δασκάλους και εκπαιδευτικούς να εντοπίζουν εύκολα παιδιά που έχουν ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη τους. Μέχρι τώρα, οι εκπαιδευτικοί σπάνια θεωρούσαν τη μνήμη σαν αίτιο των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με χαμηλές σχολικές επιδόσεις και τα παιδιά με ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη σπάνια χαρακτηρίζονταν ως τέτοια, παρά τις χαμηλές σχολικές επιδόσεις τους. Αντίθετα, τα παιδιά με ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη, περιγράφονται συνήθως ως «απρόσεκτα» στην τάξη.

Η Κλίμακα Αξιολόγησης της Εργαζόμενης Μνήμης θα αυξήσει τις πιθανότητες εντοπισμού και κατά συνέπεια αποτελεσματικής υποστήριξης στο σχολείο, παιδιών που έχουν έλλειμμα στην εργαζόμενη μνήμη.