Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης - Τούφας Κωνσταντίνος

Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ)

Το Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ) (Βογινδρούκας, Χελάς 2014) είναι ένα δομημένο αξιολογητικό εργαλείο για παιδιά από 8-16 ετών, μέσω της αξιολόγησης των γλωσσικών, ακαδημαϊκών και μεταγλωσσικών ικανοτήτων στοχεύει στην αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο εξεταζόμενος με σκοπό την δόμηση θεραπευτικού προγράμματος. Η αναθεωρημένη έκδοση του έγινε από το Ινστιτουτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ), το οποίο είναι και εξουσιοδοτημένο να παρέχει τη σχετική εκπαίδευση για τη χορήγησή του.